Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo obchodní společnosti  

AliaWeb.cz, a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,

svolává na den 22. 9. 2014

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 13.30 hodin na adrese sídla společnosti

Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00

 

 

Pořad jednání:

 

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.

Zdůvodnění návrhu:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

 

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

5. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 28. 2. 2014.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje převedení zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014 ve výši 1,501.801,70 Kč, a to z části ve výši 75.091,- Kč do rezervního fondu společnosti a z části ve výši 1,426.710,70 Kč na nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo s ohledem na potřebu umoření cizích zdrojů navrhuje ponechat zisk společnosti k dispozici společnosti a nerozdělovat jej mezi akcionáře.

6. Závěr

 

 

Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014:

AKTIVA k 28. 2. 2014

 

 

PASIVA k 28. 2. 2014

 

Aktiva celkem

13.138 tis. Kč

 

Pasiva celkem

13.138 tis. Kč

Dlouhodobý majetek

12.018 tis. Kč

 

Vlastní kapitál

10.238 tis. Kč

Oběžná aktiva

1.120 tis. Kč

 

Cizí zdroje

2.900 tis. Kč

Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 1.502 tis. Kč.

 

Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 22. 8. 2014 do 21. 9. 2012 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.

 

Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese http://www.aliaweb.cz/as/.

 

V Praze dne 21. 8. 2014


                                                                                                  představenstvo AliaWeb.cz, a.s.

 

 

Stránky portálu Aliaweb

Informace z AliaWebu

Internetové stránky AliaWeb.cz, a.s.

Profil společnosti AliaWeb

Inzerce na našich médiích

Návštěvnost médií

Kontakty na lidi v AliaWebu

Služby portálu

Máte připomínky?