Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti

AliaWeb.cz, a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,

svolává na den 30. 10. 2017

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 10:00 hodin v sídle společnosti

 

Pořad jednání:

 

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.

 

Zdůvodnění návrhu:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

 

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017.“

 

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

 

5. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 28. 2. 2017.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za hospodářský rok od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 v celkové výši 1.986.110,45 Kč na nerozdělený zisk minulých let.“

 

Zdůvodnění návrhu:

V daném účetním období společnost ani dceřiné společnosti žádný podstatný zisk nevytvořily, vykázaný zisk je převodem zisku dceřiné společnosti vytvořené v minulých letech. Společnost má navíc závazky na úhradu doplatku za podíl v dceřiné společnosti Zájezdy, spol. s r. o.

 

6. Závěr

Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2016 do 29. 2. 2017:

 

AKTIVA k 28. 2. 2017

 

 

PASIVA k 28. 2. 2017

 

Aktiva celkem

21.498 tis. Kč

 

Pasiva celkem

21.498 tis. Kč

Dlouhodobý majetek

20.554 tis. Kč

 

Vlastní kapitál

19.529 tis. Kč

Oběžná aktiva

944 tis. Kč

 

Cizí zdroje

1.969 tis. Kč

 

Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 1.986 tis. Kč.

 

 

 Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 22. 9. 2017 do 27. 10. 2017 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.

 

Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese http://www.aliaweb.cz/as/.

 

V Praze dne 21. 9. 2017

 

představenstvo AliaWeb.cz, a.s.

  

Jan Hřebíček, v. r.

předseda představenstva

Stránky portálu Aliaweb

Informace z AliaWebu

Internetové stránky AliaWeb.cz, a.s.

Profil společnosti AliaWeb

Inzerce na našich médiích

Návštěvnost médií

Kontakty na lidi v AliaWebu

Služby portálu

Máte připomínky?