Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti

AliaWeb.cz, a.s. , IČO 26159317 , se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,

svolává na den 31. 8. 2015

řádnou valnou hromadu ,

která se bude konat od 10:00 hodin na adrese notářské kanceláře Mgr. Erik Mrzena

Praha 2, Slezská 2033/11, PSČ 120 00

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.

Zdůvodnění návrhu:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

2. Změna stanov společnosti.

Představenstvo společnosti předkládá návrh nového znění stanov společnosti – v příloze.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada přijímá stanovy společnosti v předloženém znění.“

Zdůvodnění návrhu:

Návrh představenstva na změnu stanov společnosti vyplývá z požadavků na změnu stanov dle zák. č. 90/2012 Sb a z racionalizace počtu členů statutárního orgánu.

3. Odvolání a volba členů představenstva.

K odvolání a volbě členů představenstva představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady.

K odvolání a volbě členů dozorčí rady představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.

5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

6. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

7. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

8. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 28. 2. 2015.

Návrh usnesení valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne v bodu 2. Změna stanov společnosti o zrušení rezervního fondu:

„Valná hromada schvaluje převedení zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015 ve výši 1.992,179,33 Kč, a to z části ve výši 99.609,- Kč do rezervního fondu společnosti a z části ve výši 1,892.570,33 Kč na nerozdělený zisk minulých let.“

V případě zrušení rezervního fondu zní návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje převedení zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015 ve výši 1.992,179,33 Kč na nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo s ohledem na potřebu dalších investic v následujícím období navrhuje ponechat zisk společnosti k dispozici a nerozdělovat jej mezi akcionáře.

9. Závěr


Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015:

AKTIVA k 28. 2. 2015

   

PASIVA k 28. 2. 2015

 

Aktiva celkem

12.803 tis. Kč

 

Pasiva celkem

12.803 tis. Kč

Dlouhodobý majetek

10.897 tis. Kč

 

Vlastní kapitál

10.230 tis. Kč

Oběžná aktiva

1.906 tis. Kč

 

Cizí zdroje

573 tis. Kč

Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 1.992 tis. Kč.

 


Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 3. 8. 2015 do 30. 8. 2015 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.

 

Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese https://www.aliaweb.cz/as/.

V Praze dne 31. 7. 2015

 

představenstvo AliaWeb.cz, a.s.

Jan Hřebíček, v. r.

předseda představenstva

Stránky portálu Aliaweb

Informace z AliaWebu

Internetové stránky AliaWeb.cz, a.s.

Profil společnosti AliaWeb

Inzerce na našich médiích

Kontakty na lidi v AliaWebu

Služby portálu

Máte připomínky?