Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti

AliaWeb.cz, a.s. , IČO 26159317 , se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,

svolává na den 29. 8. 2016

řádnou valnou hromadu ,

která se bude konat od 14:00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera."

Zdůvodnění návrhu:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016.“

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

5. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 29. 2. 2016.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za hospodářský rok od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016 v celkové výši 6.698.172,24 Kč takto:

- vyplacení části zisku jako podílu na zisku v celkové výši 1.385.424,- Kč jednotlivým akcionářům,

- převedení zbývající části zisku ve výši 5.312.748,24 Kč na nerozdělený zisk minulých let.

Valná hromada zároveň bere na vědomí, že podíly na zisku v celkové výši 1.385.424,- Kč již byly vyplaceny formou záloh v druhém čtvrtletí 2016.“

Zdůvodnění návrhu:

Uvedený návrh odpovídá prostředkům společnosti, které může bez negativního vlivu na její činnost vyplatit akcionářům.

6. Závěr
Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016:

AKTIVA k 29. 2. 2016

   

PASIVA k 29. 2. 2016

Aktiva celkem

23.087 tis. Kč

 

Pasiva celkem

23.087 tis. Kč

Dlouhodobý majetek

20.282 tis. Kč

 

Vlastní kapitál

18.929 tis. Kč

Oběžná aktiva

2.805 tis. Kč

 

Cizí zdroje

4.158 tis. Kč

Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 6.698 tis. Kč.

 

Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 1. 8. 2016 do 29. 8. 2016 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.

Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese http://www.aliaweb.cz/as/.

V Praze dne 29. 7. 2016

představenstvo AliaWeb.cz, a.s.

Jan Hřebíček, v. r.
předseda představenstva
Stránky portálu Aliaweb

Informace z AliaWebu

Internetové stránky AliaWeb.cz, a.s.

Profil společnosti AliaWeb

Inzerce na našich médiích

Návštěvnost médií

Kontakty na lidi v AliaWebu

Služby portálu

Máte připomínky?