Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti

AliaWeb.cz, a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,

svolává na den 30. 8. 2018

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 11:00 hodin v sídle společnosti

 

Pořad jednání:

 

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.

 

Zdůvodnění návrhu:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

 

2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018.“

 

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

 

5. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 28. 2. 2018.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za hospodářský rok od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018 v celkové výši 2.841.286,60 Kč takto:

Valná hromada zároveň bere na vědomí, že podíly na zisku v celkové výši 1.385.424,- Kč již byly vyplaceny formou záloh v druhém čtvrtletí 2018."

 

Zdůvodnění návrhu:

Uvedený návrh odpovídá prostředkům společnosti, které může bez negativního vlivu na její činnost vyplatit akcionářům.

 

6. Závěr

Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018:

 

AKTIVA k 28. 2. 2018

 

 

PASIVA k 28. 2. 2018

 

Aktiva celkem

22.404 tis. Kč

 

Pasiva celkem

22.404 tis. Kč

Dlouhodobý majetek

21.214 tis. Kč

 

Vlastní kapitál

22.371 tis. Kč

Oběžná aktiva

1.190 tis. Kč

 

Cizí zdroje

33 tis. Kč

 

Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 2.841 tis. Kč.

 

 

 Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 1. 8. 2018 do 29. 8. 2018 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.

 

Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese http://www.aliaweb.cz/as/.

 

V Praze dne 31. 7. 2018

 

představenstvo AliaWeb.cz, a.s.

  

Jan Hřebíček, v. r.

předseda představenstva

Stránky portálu Aliaweb

Informace z AliaWebu

Internetové stránky AliaWeb.cz, a.s.

Profil společnosti AliaWeb

Inzerce na našich médiích

Návštěvnost médií

Kontakty na lidi v AliaWebu

Služby portálu

Máte připomínky?