Pozvánka na řádnou valnou hromadu

 Představenstvo obchodní společnosti

AliaWeb.cz, a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,

svolává na den 31. 8. 2020

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat od 11:00 hodin v sídle společnosti


Pořad jednání:

 

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a paní Mgr. Romanu Žabkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.

 

Zdůvodnění návrhu:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

 

2. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.

K odvolání a volbě členů představenstva a dozorčí rady představenstvo a dozorčí rada nepředkládá žádné návrhy. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů

 

3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020.“

 

Zdůvodnění návrhu:

Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.

 

6. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 29. 2. 2020.

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje převod zisku za hospodářský rok od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 v celkové výši 1.084.377,18 Kč takto:

Valná hromada zároveň bere na vědomí, že podíly na zisku v celkové výši 923.616,- Kč již byly vyplaceny formou záloh v prvním a druhém čtvrtletí 2020.“

 

Zdůvodnění návrhu:

Uvedený návrh odpovídá prostředkům společnosti, které může bez negativního vlivu na její činnost vyplatit akcionářům.

 

7. Závěr

Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020:

 

AKTIVA k 29. 2. 2020

 

PASIVA k 29. 2. 2020

Aktiva celkem

23.243 tis. Kč

 

Pasiva celkem

23.243 tis. Kč

Dlouhodobý majetek

20.588 tis. Kč

 

Vlastní kapitál

22.086 tis. Kč

Oběžná aktiva

2.655 tis. Kč

 

Cizí zdroje

73 tis. Kč

 

Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 1.084 tis. Kč.

 

Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 1. 8. 2020 do 30. 8. 2020 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.

 

Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese http://www.aliaweb.cz/as/.

 

V Praze dne 31. 7. 2020

 

 

                                                                                               představenstvo AliaWeb.cz, a.s.

 

 

 

 

                                                                                                         Jan Hřebíček, v. r.

                                                                                                    předseda představenstva

Stránky portálu Aliaweb

Informace z AliaWebu

Internetové stránky AliaWeb.cz, a.s.

Profil společnosti AliaWeb

Inzerce na našich médiích

Návštěvnost médií

Kontakty na lidi v AliaWebu

Služby portálu

Máte připomínky?